GDPR

Fortegnelse over privatlivspolitik samt behandlingsaktiviteter for Lean House, CVR nr. 40853735

Opdateret 24. marts 2020

Privatlivspolitik
Virksomhedens dataansvar

Vi behandler ganske få personoplysninger, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Tina Villadsen (ejer af Lean House) er dataansvarlig og sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Tina Villadsen
Lindholm Havnevej 27, 5800 Nyborg
tlf. 30 13 29 13
mail: tina@leanhouse.dk
www.leanhouse.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler ganske få oplysninger, her under følgende personoplysninger:
§ Kundeoplysninger: Medarbejdernavn, telefonnummer, mail på medarbejdere i virksomhedsregi og evt. jobtitel.
§ Oplysninger om ”materiale-kunder” – de der beder om at få tilsendt materiale via kontaktformular og skriver kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mail.

Her indsamler vi oplysninger
Normalt får vi oplysningerne fra personer, som henvender sig via kontaktformular for modtagelse af materiale, eller som virksomhed der indgår aftaler om forløb i samarbejde med min virksomhed.
I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
Billeder og oplysninger brugt i forhold til opslag på LinkedIn og evt. Facebook.

Virksomhedens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:
§ Virksomhedens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger som kunde i min virksomhed.
§ At det er nødvendigt for at komme i kontakt med dig.
§ Behandling med samtykke (i specielle tilfælde).

Formål med at behandle dine oplysninger:
§ Virksomhedens kundehåndtering, her under log-registrering og fakturering.
§Som led i virksomhedens aktiviteter, hvor der korresponderes med kunderne, primært via mail og telefon.
§ Brug af situationsbilleder taget i virksomheden, der afbilleder en konkret aktivitet eller situation.
§ Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine oplysninger, også efter et eventuelt kundeforhold er afsluttet.

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Der videregives ikke personoplysninger til tredje part.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine oplysninger i en periode fra kunderelationens ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
§ Det vurderes fra gang til gang om der er personfølsomme oplysninger i log-bøger, rapporter mv. Forefindes der oplysninger, fjernes disse efter 3 år. Det er meget sjældent, der er personoplysninger -men oftest kun virksomhedsoplysninger.
§ Billedmateriale brugt på sociale medier fjernes som hovedregel ikke igen.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
§ Retten til at blive oplyst om behandlingen af dine data.
§ Retten til indsigt i egne personoplysninger.
§ Retten til berigtigelse.
§ Retten til sletning.
§ Retten til begrænsning af behandling.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du på vores hjemmeside eller i dette dokument under ”Kontaktoplysninger på den dataansvarlige”.

Hvis du fx henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik og håndtering af dine data, så kontakt os endelig for uddybning. Din sikkerhed og tryghed er vigtig for os!